PRIVATUMO POLITIKA (VARTOTOJŲ TAISYKLĖS)

Atsisiųsti PDF versiją

PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS

1.1. Ši privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems interneto svetainės

www.sandeliukunuoma.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams.

1.2. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta su šia Privatumo politika, kai jis apsilanko Interneto

svetainėje.

1.3. Pirmą kartą apsilankęs Interneto svetainėje Lankytojas privalo išreikšti savo nuomonę dėl Interneto

svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Lankytojo asmens duomenis (išreikšti

savo sutikimą arba nesutikimą).

1.4. Lankytojo, nesutikimas neriboja Lankytojo galimybių naudotis Interneto svetainės paslaugomis,

teikiant kurias nėra naudojami asmens duomenys.

1.5. Lankytojas pateikia savo asmens duomenys sukurdamas asmeninę Paskyrą.

 

RENKAMA INFORMACIJA

1.6. Teikdami paslaugas, mes UAB „SANDĖLIUKŲ NUOMA “, įmonės kodas: 305125975, adresas: Eitminų

g. 20-120, Vilnius telefonas: +37061644445 elektroninis paštas: [email protected] (toliau

- Paslaugų teikėjas) renkame tokius asmens duomenis:

1.6.1. Vardą Pavardę;

1.6.2. Elektroninio pašto adresą;

1.6.3. Mobiliojo telefono numerį;

1.6.4. Informaciją apie Jūsų kompiuterį;

1.6.5. Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;

1.6.6. Jūsų IP adresą;

1.6.7. Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

1.6.8. Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto

svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

1.7. Nurodyti asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros

tikslais.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

1.8. Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma

naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo

atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

1.9. Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar

kitus panašaus pobūdžio įrankius.

1.10. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal

slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose.

1.11. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto

svetainės naudojimą kūrimui.

1.12. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas.

1.13. Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

1.14. Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės, turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“ su slapukų

naudojimu.

1.15. Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį

Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.

Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo

sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresas [email protected]

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

1.16. Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir

naudojimo, šiuos duomenis galim naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo, tik savo paties panašių

paslaugų rinkodarai.

1.17. Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems

tikslams.

1.18. Duomenys bus naudojami tam, kad:

1.18.1. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

1.18.2. Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;

1.18.3. Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;

1.18.4. Administruoti įsiskolinimus;

1.18.5. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis

susijusią informaciją.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

1.19. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

1.20. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones,

kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

JAUNESNIO NEGU 16 METŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1.21. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys nėra renkami, kaupiami arba naudojami. Atsižvelgiant į

tai, jaunesniam negu 16 metų asmeniui teikiamos tik tos paslaugos, teikiant kurias nėra reikalingi

asmens duomenys.

 

DUOMENYS, KURIE NĖRA RENKAMI

1.22. Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais,

filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra

renkami, kaupiami arba naudojami.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVIMAS IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ,

ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

1.23. Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų

asmeninę informaciją – mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar

subrangovams.

1.24. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:

1.24.1. Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos

pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;

1.24.2. Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;

1.24.3. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.

1.25. Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie

šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be Jūsų

sutikimo nebus tvarkomi.

1.26. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 1.24. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai

paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.

1.27. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra

viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki

to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS, ESANTIEMS UŽSIENIO

VALSTYBĖSE

1.28. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose

Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir

duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SUNAIKINIMAS

1.29. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki Jūsų

Paskyros ištrynimo (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).Duomenų reikalingumas

nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami

ir tvarkomi.

1.30. Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau

negalėsite atkurti.

1.31. Jei nenorite ištrinti savo paskyros, tačiau norite laikinai nebenaudoti Interneto svetainės, galite savo

Paskyrą išaktyvinti.

1.32. Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.

1.33. Privatumo politikos nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio apsilankymo

Interneto svetainėje dienos.

1.34. Suėjus 1.33. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo

tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus

saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti

valstybiniams archyvams.

1.35. Paskyroje, kuri buvo išjungta dėl sąlygų pažeidimo, sukauptus duomenys saugome mažiausiai

metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.

1.36. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau

ne ilgiau kaip dešimt metų.

 

JŪSŲ TEISĖS

1.37. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami

savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu [email protected] Atkreiptinas

dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto

iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

1.38. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami

mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl

pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti

informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją,

prašome susisiekti su mumis e-pašto adresu [email protected] Į tokius prašymus mes atsakome

teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma

greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

1.39. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip

pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai

duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.

1.40. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo

asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo

kopijos.

 

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

1.41. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos

veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje

atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.

1.42. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.

1.43. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie

Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte

Jūs.

1.44. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu,

telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

1.45. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

1.46. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista

Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

1.47. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje

svetainėje.

 

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Pavadinimas: UAB „SANDĖLIUKŲ NUOMA“,

Įmonės kodas: 305125975;

Adresas: Eitminų g. 20-120, Vilnius

Telefonas: +37061644445

E. paštas : [email protected]

 

JŪSŲ SUTIKIMAI

Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su pateikta Privatumo politika bei sutinku, kad mano asmens

duomenys būtu renkami, kaupiami ir naudojami 1.17-1.19 punktuose nurodytais tikslais.

Jei nesutinkate, prašome nesutinkate, prašome nutraukti www.sandeliukunuoma.lt

veiksmus puslapyje bei informuoti apie Jūsų apsisprendimą – nesutikimą, mus el. paštu

[email protected]

Sandėliukų nuoma UAB © 2023